BöckerFör att beställa någon av mina böcker nedan, vänligen fyll i formuläret längst ned på sidan så skickas en signerad bok med inbetalningsavi inom fem arbetsdagar. Ange antal böcker du önskar beställa samt adressuppgifter i meddelandefältet.

leva-som-foraldrar-om-relationen-till-partnern-familjen-och-ursprungsfamiljen

Leva som föräldrar: om relationen till partnern, familjen och ursprungsfamiljen

Pris: 250 kr inklusive frakt.

Vad innebär det att vara förälder? Hur blir man en familj? Hur kan man värna om parrelationen och föräldraskapet samtidigt? Boken Leva som föräldrar är tänkt som en kontrast till de senaste årtiondenas myt om det perfekta föräldraskapet och den lyckliga familjen; en myt som bidrar till att föräldrar inte delar bekymmer och funderingar om föräldraskap och familj. Man vill inte utåt sett visa upp bekymmer eller svårigheter i sitt föräldraskap, vilket medför att man som förälder kan känna sig ensam och misslyckad när de egna upplevelserna inte motsvarar förväntningarna.

En annan stor utmaning i familjebygget är att förhålla sig till sin egen ursprungsfamilj, vad man har med sig i bagaget och hur man hanterar insyn och påverkan från den äldre generationen. Hur kan man skapa sin egen familj med egna traditioner?

Boken är kryddad med många exempel som skapar igenkänning och genom att inte komma med färdiga svar eller pekpinnar får läsaren möjlighet att fundera hur man själv skulle agera i olika situationer. Innehållet riktar sig till såväl män som kvinnor och utgår från att föräldrar, oavsett kön, är lika viktiga för sitt barn.

Barn far illa! – en analys av bristerna i samhällets familjebygge

Pris: 250 kr inklusive frakt.

En läro- och debattbok om barns skydd!

När samhället brister i skydd av barn som far illa förfasas massmedia, allmänhet och professionella. Enskilda socialchefer och socialarbetare ställs ofta till svars och görs till syndabockar, men orsakerna till de grundläggande
bristerna måste sökas i faktorer som organisation, kompetens, befogenheter och metoder. I boken presenteras de tre nivåerna i barnskyddssystemet, hur en filtrering från anmälan till insats går till, den professionella nivån och utfall i den sociala praktiken. I den tredje delen av boken presenteras förslag på förändringar grundade på en problemanalys.

Familjebygget- ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj

Pris: 250 kr inklusive frakt.

Utifrån min långa erfarenhet som familjeterapeut tecknar jag här en slags ritning i form av en projektplan och belyser med berättelser från autentiska terapisamtal. Exempel på kapitel i boken: Familjen som ett projekt, Avslutet, Familjeteori, Familjens livscykel och Myten om den lyckliga familjen.

Från bakgrundstexten

I tidiga familjebildningar var det självklart att familjen skulle hålla ihop livet ut. Kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer bidrog till att par, oavsett hur nöjda eller missnöjda de var med sin familj, sällan bröt upp. Idag finns ingen vägledning för familjebygget.
Madeleine Cocozza, leg. psykoterapeut, menar att det idag finns ett motstånd till att reflektera och teoretisera kring byggandet av en familj. Utifrån sin 25-åriga erfarenhet som familjeterapeut presenterar hon här en ritning i form av en projektplan, tänkt att vara en hjälp i byggandet av familjen. Planen bygger på den erfarenhet och kunskap hon samlat på sig under åren och tar sin utgångspunkt i familjeterapeutisk teori. Ritningen belyses med berättelser från autentiska terapisamtal.

”Mitt arbete som legitimerad psykoterapeut innebär att jag får möjlighet att dela det innersta rummet i många människors liv. Det är en stor ynnest att få leva i detta oftast uppriktiga sökande, befriat från många av de begränsade roller vi för det mesta har i de offentliga rummen. Men det är också komplicerat att ha mött hundratals människor och familjer, samlat erfarenhet och kunskap och inte kunna förmedla detta på något allmännare sätt. Denna bok är ett sätt att dela och därmed förvandla dem till något mer än bara erfarenheter och kunskapsalstring som stannar i mig. Min förhoppning är att denna bok ska vara till hjälp för alla de som bygger sina familjer, såväl första som andra, sin egen, sina barns eller sina barnbarns.”

Namn*
E-post *
Meddelande*


Skicka