Utbildning i handledningsgrupper

Hem / Utbildning i handledningsgrupper

Det finns olika syften med handledning inom verksamheter. Syftet kan vara att förbättra de behandlingar som utformas på arbetsplatsen genom att få hjälp med att belysa och fördjupa olika aspekter av behandlingsarbetet. Handledning kan också utformas med målsättningen att utveckla behandlarens kompetens och förmåga att arbeta generellt med behandlingar och specifikt i den aktuella behandlingen.

Jag erbjuder ett handledningsmoment om 5–10 gånger som fokuserar på att utbilda och utveckla professionella i handledningsgrupper. Utbildningen/utvecklingen har olika fokus.

1. Forma din professionella plattform

Med utgångspunkt i min bok ” forma din professionella personlighet” erbjuds de professionella i handledningsgruppen att utifrån de olika delarna i boken dels reflektera över sin egen professionella utformning men även reflektera över de värderingar och normers om finns på arbetsplatsen.

Ur innehållet i utbildningen:

 • Hur upplever du det faktum att ha makt i relation till de du möter i din profession? Hur påverkar din upplevelse utformningen av din professionella plattform?
 • Vilken gräns har du mellan den privata och professionella plattformen?
 • Vad kommunicerar du med din verbala och icke-verbala kommunikation?
 • Hur gör du vad avser fysisk beröring?
 • Vad är professionell empati och vad innebär det att ” låna ut” sina emotioner i yrket?
 • Hur påverkar det din privata plattform att du använder dina emotioner i din profession?
 • Hur vårdar man sin professionella plattform så den blir hållbar över tid?

2. Systemteori i behandling

Syftet med utbildning i handledningsruppen är att få mer kunskap om de olika axiomen inom systemteorin och med ugångspunkt i teorin länka samman familjesystem med teori i en systemteoretsik analys i syfte att skapa en hypotes för behandling.

Ur innehållet:

 • Systemteori och Cybernetik hur blir det begripliga i familjepsykoterapeutisk behandling? Vad vilar systemteoretisk familjepsykoterapeutisk på för grund?
 • Kommunikationsteorin, vilka begrepp är viktiga att analysera utifrån för att förstå interaktionen i en familj?
 • Subsystem i en familj: par-, föräldra-, och syskonsystem, vilka funktioner har de i familjesystemet?
 • Terapeuten i systemteoretiska familjepykoterapi; vad krävs?

3. Familjepsykoterapi / parpsykoterapi

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om hur man arbetar strukturellt med familjeterapi och parpsykoterapi.  Utifrån ärenden applicerar systemteori och strukturell teori för att öka förståelsen för hur behandlingar som bygger på strukturell teori i såväl familj som par utvecklar sig.